دسته‌ها
نشانه‌های قابل توجٌه =مسخ

نشانه‌های قابل توجٌه =مسخ

5 – مسخ

مرحوم خراسانی درکتاب مهدی منتظر(عجـّـل اللّه تعالی فرجه الشّریف) گوید: ازاموری که تقریباً حتمی الوقوع است ظهور مسخ است … و

ممکن است که درسالهای پیش ازسال ظهورتحقّق یابد

 امّا بیشترمی نماید که درسال ظهور خواهد بود…

دراینجا احادیثی ازکتاب روزگار رها یی می آوریم.

[‌مسخ : دگرگونی سیرت و صورت چیزی به شکلی جز آنچه هست

 (مبدّ ل شد ن انسان دو پا به حیوان وحشی چهار پا) ]

الف -« درآخرالزّمان ،خسف، قذف، مسخ واقع خواهد شد . »

ب – « قومی از این امّت شب را در کنار سفره طعام وشراب و لهو و لعب سپری می کنند و بامدادان به صورت میمون وخوک در می آیند.»

ج – پیشوای ششم شیعیان [علیه السّلام ] در تفسیر آیه شریفه « پیش از عذاب بزرگ،از عذاب کوچک به آ نها می چشانیم .»«سوره سجده آیه 21» فرمود: « چه ذلـّت وخواری بالا تر ازاینکه انسان در میان خانه وخانواده اش در کنار سفره نشسته باشد و ناگهان اهل خانه گریـبان چاک کرده ، ناله سر دهند ، مرد م بپرسند : چه شده ؟! گفته شود : این فلانی است، همین الآن مسخ شد!! ابوبصیرازآن حضرت (علیه السّلام)پرسید: این فجایع پیش از قیام قائم [عجـّـل اللّه تعالی فرجه الشّریف] روی می دهد یا بعد از قیام او؟! فرمود: پیش از قیام او . »

د – « فتنه ها زمین را از کران تا کران فرا گیرد و مسخ شدن در میان دشمنان حقّ وحقیقت فراوان گردد. »

ه – « باد زورا(طوفان، گرد باد، از سوی بغداد، از سوی دجله) به شکلی که نظیرش دیده نشده ؛ می وزد،مرد م به دانشمندان خود پناه می برند وآنها را مسخ شده می یابند ومی بینند که به صورت میمون وخوک درآمده اند، صورت شان سیاه شد ه و د ید گان شان کبود گشته است. »

دیدگاهتان را بنویسید