دسته‌ها
991122zahraa

دلی که در فراق تو سوزد کباب خواهد شد

زآتش هجران خوبان هر دمی جان می دهم 

وز فراق و هجر رویت جان به جانان می دهم 

گر به بالینت نشد حاضر دل مجروح من 

از برای وصل تو جان را چو شیران می دهم 

۹۹/۱۱/۲۲ را هرگز فراموش نخواهم کرد

برگرفته از ddddd12.blog.ir